.

.

 ORCi WORLD CH'15  

 

 

 IYT TRAINING 

 
 

 

 

 

;

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

BSW'11

Divas dienas ideÄlos laikapstÄkļos noslÄgusies Baltic Sailing Week'11 un 12 Stundu apvienotÄ regate

Iepriekš nepieredzÄts gadÄ«jums LatvijÄ, kad tiek organizÄtas divas burÄšanas regates vienlaicÄ«gi vienÄ un tajÄ pašÄ distancÄ! "Baltic Sailing Week" un "12 Stundu regate" kopÄ pulcinÄja 13 jÅ«ras jahtu komandas - lielÄkais dalÄ«bnieku skaits uz starta šosezon LatvijÄ. SacÄ«kstes aizritÄja ideÄlos laika apstÄkļos RÄ«gas jÅ«ras lÄ«cÄ« pie DaugavgrÄ«vas. Tika doti 5 starti olimpiskajÄs distancÄs (apm.3.5 j.j.). Jahtas tika sadalÄ«tas divÄs ieskaites grupÄs.PirmajÄ ieskaites grupÄ par pirmo vietu cÄ«nijÄs LST jahta MMM X-35 OD un mÅ«su sÄ«vÄkais konkurents jahtas FOR SALE komanda. StiprÄkam vÄjam pÅ«šot, mums labÄk veicÄs pirmajÄ dienÄ un rezultÄtÄ trÄ«s pirmÄs vietas, kas nodrošinÄja pirmo vietu grupÄ sacÄ«kšu kopvÄrtÄjumÄ. OtrajÄ grupÄ pÄrliecinoši uzvarÄja jahta KOLIBRI - 5 pirmÄs vietas. KopÄjie sacÄ«kšu rezultÄti šeit! Äªpaši apsveicam jahtas RA meiteÅu komandu, kas izcÄ«nÄ«ja 2. vietu Baltic Sailing Week regates kopvÄrtÄjumÄ. servuss!! SavukÄrt  pirmajÄ grupÄ sacentÄs LST organizÄtÄ blondÄ«Åu komanda projekta "120 Stundas" ietvaros - šeit video.
BSW'11 SacÄ«kšu uzvarÄtÄji tiks apbalvoti 2. jÅ«lijÄ "Kuivižu jahtklubÄ" Latvijas ÄempionÄta medaļu pasniegšanas ceramonijas laikÄ !
Paldies mÅ«su sadarbÄ«bas partnerim - jahtklubam "Auda" sacÄ«kšu organizÄšanÄ un protams - visiem burÄtÄjiem, kas piedalijÄs sacÄ«kstÄs !!!