.

.

 ORCi WORLD CH'15  

 

 

 IYT TRAINING 

 
 

 

 

 

;

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

BALTIC BREEZE' 11  
                                        

2011. gada 3. - 8. augustÄ, SalacgrÄ«vÄ - nelielÄ pilsÄtÄ pie jÅ«ras, aizritÄs kÄrtÄjais StarptautiskÄ jahtu, arhitektÅ«ras un dizaina festivÄla Baltic Breeze posms. Šoreiz festivÄla tematika veltÄ«ta arhitektÅ«rai uz Å«dens.

Visi jahtotÄji LatvijÄ aicinÄti piedalÄ«ties festivÄla Baltic Breeze jÅ«ras burÄšanas sacÄ«kstÄs 6. augustÄ no plkst. 11:00 lÄ«dz 16:00.  SacÄ«kstes tiks organizÄtas Ä«sajÄs distancÄs - 2 lÄ«dz 3 starti RÄ«gas jÅ«ras lÄ«cÄ« starp Kuivižiem un SalacgrÄ«vu, trÄ«s ieskaites grupÄs pÄc ORC pÄrrÄÄ·ina, bez dalÄ«bas maksas. Jahtas laipni tiks uzÅemtas Kuivižu jahtklubÄ jau piektdien, 5. augustÄ. PÄc sacÄ«kstÄm paredzÄta balle jahtkluba stilÄ un laureÄtu apbalvošana. SacÄ«kšu nolikums pieejams šeit SacÄ«kšu nolikums, pieteikuma forma, kÄ arÄ« visos lielÄkajos Latvijas burÄšanas portÄlos. SÄ«kÄka informÄcija pa tel. 29171615 un 26482718.
SaskaÅÄ ar festivÄla Baltic Breeze tradÄ«cijÄm, arhitekti un dizaineri, kopÄ ar pieredzÄjušiem burÄtÄjiem, mÄrosies spÄkiem regatÄ, kurÄ tiks izcÄ«nÄ«ts SalacgrÄ«vas mÄra kauss. KÄ balvas regates laureÄtiem tiks piešÄ·irtas arhitektÅ«ras zvaigžÅu, tÄdu kÄ Totans Kuzembajevs, Zane Tetere, Indreks Allmanns, konsultÄcijas, kÄ arÄ« citas vÄrtÄ«gas specbalvas, tai skaitÄ naudas balvas, ko sarÅ«pÄjuši regates sponsori - skatÄ«t mÄjaslapÄ www.balticbreeze.lv.
Baltic Breeze 2011 pamattÄmu ierosinÄjis SalacgrÄ«vas pilsÄtas mÄrs, arhitekts, Dagnis Straubergs. KopÄ ar  orÄ·estra "Maskavas virtuozi" pirmo vijoli Alekseju Lundinu, viÅš 2010. gadÄ lika pamatus klasiskÄs mÅ«zikas festivÄlam, kura ietvaros tika rÄ«kotas meistarklases un klasiskÄs mÅ«zikas koncerti. Šogad, pirmo reizi festivÄla neilgajÄ vÄsturÄ, klausÄ«tÄjam tiks sniegta iespÄja baudÄ«t klasisko mÅ«ziku uz Å«dens.
TradicionÄli tiks rÄ«koti arÄ« konkursi jaunajiem arhitektiem. Konkursa "PeldošÄ skatuve" ietvaros, tÄ dalÄ«bnieki uz vietas iepazÄ«stinÄs žūriju ar savu konceptuÄlo redzÄjumu par nÄkamo mÅ«zikas festivÄlu koncertzÄles projektu. 
Tiks rÄ«kots arÄ« tradicionÄlais dizaineru konkurss par labÄko soliÅa koncepciju pilsÄtas ielÄm, parkiem un piekrastes teritorijÄm.
Tiks aizvadÄ«ta arÄ« zinÄtniskÄ konference „Piekrastes teritoriju attÄ«stÄ«ba LatvijÄ, EiropÄ, PasaulÄ”. 
FestivÄla ietvaros tiks rÄ«kota arÄ« pasaulÄ atzÄ«tu arhitektu jahtu projektu izstÄde.
Konkursantu darbu izstÄde bÅ«s apskatÄma RÄ«gas DomÄ, uz tÄs fona tiks aizvadÄ«ta arÄ« festivÄla noslÄguma ceremonija. RÄ«gas DomÄ tiks izstÄdÄ«ti arÄ« ItÄlijas starptautiskÄs arhitektÅ«ras prÄmijas Dedalo Minosse laureÄtu darbi.
Pirmais festivÄla Baltic Breeze posms bija veltÄ«ts jahtu un piekrastes teritoriju attÄ«stÄ«bas problemÄtikai un tika aizvadÄ«ts 2009. gadÄ RÄ«gÄ, jahtkluba „Andrejosta” teritorijÄ. Radošajos konkursos un diskusijÄs piedalÄ«jÄs arhitekti un dizaineri no Krievijas, LielbritÄnijas, Ukrainas, Zviedrijas, Igaunijas un Latvijas.
2010. gada Baltic Breeze ValmierÄ tika rÄ«kots gaisa balonu festivÄla ietvaros. NoritÄja konkursi jaunajiem arhitektiem par labÄkajiem aerostatiskÄs arhitektÅ«ras risinÄjumiem olimpiÄdei "SoÄi-2014", kÄ arÄ« tika diskutÄts par kreatÄ«vu ideju nozÄ«mÄ«gumu mazo pilsÄtu attÄ«stÄ«bÄ. SeptembrÄ«, MelnÄs jÅ«ras krastos, AnapÄ (Krasnodaras apgabals, Krievija) tika aizvadÄ«ts festivÄls Anapa Breeze 2010, kurš bija veltÄ«ts burÄšanas attÄ«stÄ«bai un piekrastes teritoriju apbÅ«vei.

Dažas preses relÄ«zes:     MinhauzensLV   ,   StarhitektiLA