.

.

 ORCi WORLD CH'15  

 

 

 IYT TRAINING 

 
 

 

 

 

;

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

"MICRO" EIROPAS KAUSA POSMS PLESKAVÄ 

No 10. lÄ«dz 12.jÅ«nijam PleskavÄ Peipusa ezerÄ norisinÄjÄs „Micro” klases Eiropas kausa posma izcÄ«Åa. Pleskavas regate šogad svinÄja 10 gadu jubileju. Uz sacensÄ«bÄm bija ieradušÄs komandas no Krievijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas, kÄ arÄ« divas komandas no Latvijas.

SacensÄ«bu pirmÄs divas dienas sportistus iepriecinÄja ar stipru un brÄzmainu vÄju, bet pÄdÄjÄ regates dienÄ diemžÄl starti bezvÄja dÄļ vairs netika doti un sacensÄ«bas noslÄdzÄs ar 5 braucieniem. PirmÄs trÄ«s vietas rezultÄtos ieÅÄma mÄjinieki, Proto divÄ«zijas parstÄvji. PÄc 4  startiem pirmo vietu ar vienÄdiem punktiem dalÄ«ja divas komandas, bet pÄdÄja braucienÄ komanda „RUS-505” (M.Ostapumešenko, A.Aifinogenovs, S.Timofejovs) piekÄpÄs saviem tautiešiem „RUS-39” (G.Svistunovs, G.Mikhalevs, I.Kornaļevskis) un kopvÄrtÄjumÄ ieÅÄma otro vietu. Stabilu trešo vietu visu sacensÄ«bu laiku saglabÄja „RUS-711” (V.Baženovs, A.Babuškins, I.UseÅja), kas bija arÄ« Latvijas posma uzvarÄtÄji. 

Racer divÄ«zijÄ stabilu pirmo vietu ieÅÄma Latvijas komanda ar jahtu „Estrella” (LAT-362, M.AlviÄ·is, K.Žilins, J.JÄkabsons), apsteidzot tuvÄko konkurentu un otrÄs vietas ieguvÄju - komandu „Micros” (LAT-222, V.Smoļakovs, J.VÄ«tols, A. Zjatkovs)  par 11 punktiem. Ar tÄdu pašu punktu starpÄ«bu komanda „Micros” bija pÄrÄka par saviem tuvÄkajiem sekotÄjiem – „RUS-131” (D.Kodratjevs, E. Vevendskaja, D. Orlobļins). Cruiser divÄ«zijÄ neapsteidzama bija komanda „RUS-1” (A.Prohorovs, A.Frolovs, M.Stjolars), kura saviem konkurentiem neatdeva nevienu startu. Kļūdas dÄļ startÄ sudraba medaļu komanda „RUS-911” (S.Stepanovs, E.Stepanova, A.Šutcs) ar viena punktu starpÄ«bu atdeva saviem tautiešiem „RUS-777” (A.Luzgins, D.Vedenjapins, A.Svedlovs). Äªpaši jÄizceļ igauÅu komanda „EST-268”, kam stiprÄ vÄja iespaidÄ otrajÄ sacensÄ«bu dienÄ neizdevÄs savaldÄ«t jahtu, un tÄ nogrima. PÄc vairÄku stundu glÄbšanas darbiem laiva tika izcelta un nogÄdÄta krastÄ. Åemot vÄrÄ pÄrdzÄ«votu, igauÅu komanda neatmeta cerÄ«bas un nÄkamajÄ dienÄ jau atkal bija uz Å«dens, parÄdot izcilu sportisku garu un mÄ«lestÄ«bu pret šo sportu.