.

.

 ORCi WORLD CH'15  

 

 

 IYT TRAINING 

 
 

 

 

 

;

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

IYT KURSI

Latvian Sailing Team sadarbÄ«bÄ ar burÄšanas skolu Nautica rÄ«ko JÅ«ras burÄšanas kursus pÄc IYT (International Yacht Training) apmÄcÄ«bas sistÄmas

Kursu programmas paredzÄtas sekojošu sertifikÄtu iegÅ«šanai:

        
  
Introduction to Boating

        ♦  International Crew

          VHF Radio Comunications 

          International Watchkeeper / Flotila Skipper 

          International Bareboat Skipper 

          Yachtmaster Coastal 

          Yachtmaster Offshore  

IYT profesionÄlos burÄšanas kursus ir atzinušas arÄ« 25 dažÄdu valstu valdÄ«bas visÄ pasaulÄ, tai skaitÄ komerciÄlai izmantošanai, to starpÄ LielbritÄnijas JÅ«ras un krasta apsardzes aÄ£entÅ«ra
MCA (Maritime and Coastguard Agency)

IYT ir partnerskolas vairÄk nekÄ 35 valstÄ«s un apmÄcÄ«bu var iegÅ«t apmÄram 100 burÄšanas skolÄs. ŠÄ« ir pirmÄ šÄda tipa burÄšanas apmÄcÄ«bas programma BaltijÄ, kurÄ ir iespÄjas iegÅ«t IYT sertifikÄtu un kÄrtot eksÄmenus LZS (Latvijas ZÄÄ£elÄtÄju SavienÄ«ba) sertifikÄtu saÅemšanai

Kursu priekšrocÄ«bas:

              ♦  VisplašÄkais JÅ«ras burÄšanas kurss BaltijÄ, kas dod iespÄjas iegÅ«t  gan vietÄjos gan starptautiskos     sertifikÄtus

              ♦  NodarbÄ«bas  vada pieredzÄjuši pasniedzÄji

                Papildus programmÄ ietverts – sporta burÄšanas kurss (starptautiskie sacÄ«kšu noteikumi un sacÄ«kšu standartsituÄciju analÄ«ze)

                IYT kursus pasaulÄ gadÄ apmeklÄ vairÄk nekÄ 10 000* cilvÄku. SertifikÄtu ieguvÄji var paaugstinÄt kvalifikÄciju jebkurÄ IYT skolÄ pasaulÄ

              ♦  Lekcijas tiks  ierakstÄ«tas video formÄtÄ un ir pieejamas kursu apmeklÄtÄjiem

              ♦  Atbilstošo programmu testi  pieejami  digitÄlÄ formÄtÄ

Kursu nodarbÄ«bÄ«bas notiks divas reizes nedÄÄ¼Ä  no 2012. gada 1. februÄra lÄ«dz 15. aprÄ«lim
 
Vienas nodarbības ilgums 2.5 stundas

SÄkums 18:30

AtbilstošÄ kompetences sertifikÄta teorijas eksÄmens notiks aprīļa beigÄs

PieteikšanÄs kursiem un papildus informÄcija:    kursu progammas PDF šeit

Mob.  00 371 26033818

Mob. 00 371 29171615

lst@nauticalive.com