.

.

 ORCi WORLD CH'15  

 

 

 IYT TRAINING 

 
 

 

 

 

refrigerant gas, Freon, R134, R404, R407, R410
;

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ÄÂARTERU PIEDÄÂVÄÂJUMS 2016

Laba iespÄja izmÄÄ£inÄt ko nebijušu, piepildÄ«t sen lolotu sapni, vai vienkÄrši padarÄ«t aizraujošÄku šo vasaru un gÅ«t jaunu pieredzi!

Izmanto iespÄju paburÄt ar Ä«stu sporta jahtu kÄ pilvÄrtÄ«gs komandas dalÄ«bnieks. IzvÄlies sev piemÄrotÄkos datumus un interesantÄko maršrutu, piesakies braucienam un saplÄno sev ceļu lÄ«dz ostai un atpakaļ mÄjup.

21.jūnijs- 23.jūnijs

STROMSTATE / GÄTEBURGA (ZVIEDRIJA) --> ĶĪLE (VÄCIJA)

2 dienu pÄrgÄjiens – kompÄnijai lÄ«dz 6 cilvÄkiem

NoburÄts*: 290/210 jÅ«ras jÅ«dzes

Maksa par braucienu: 100 EUR** no personas, cenÄ iekļauta ÄdinÄšana

Kapteinis: Andrejs Buls

26.jÅ«nijs – 30.jÅ«nijs

ĶĪLE (VÄCIJA) --> RĪGA

4 dienu pÄrgÄjiens – kompÄnijai lÄ«dz 6 cilvÄkiem

NoburÄts*: 550 jÅ«ras jÅ«dzes

Maksa par braucienu: 175 EUR** no personas, cenÄ iekļauta ÄdinÄšana

Kapteinis: Toms TutÄns

7.jūlijs

ROJA --> RĪGA

BrÄ«nišÄ·Ä«ga iespÄja pavadÄ«t neaizmirstamu svÄtdienu kopÄ ar Ä£imeni un draugiem!

Vienas dienas pÄrgÄjiens - kompÄnijai lÄ«dz 10 cilvÄkiem (var ar bÄrniem)

NoburÄts*: 45 jÅ«ras jÅ«dzes, ceÄ¼Ä ~ 7 stundas

Maksa par braucienu: 63 EUR** no personas

Kapteinis: Andrejs Buls 

10.jūlijs vai 12.jūlijs

RĪGA --> HÄPSALU (IGAUNIJA)

BurÄšanas ceļojums no RÄ«gas uz Igaunijas salÄm!

Diennakts pÄrgÄjiens – kompÄnijai lÄ«dz 6 cilvÄkiem (vÄl pieejamas 4 vietas), ~17jÅ«ras jÅ«dzes

NoburÄts*: 120 jÅ«ras jÅ«dzes

Maksa par braucienu: 77 EUR **no personas

Kapteinis: Andrejs Buls / Toms TutÄns

20.jūlijs - 21.jūlijs

ROMASÄRE (IGAUNIJA) -->SALACGRĪVA

BurĚana naktī!

Nakts pÄrgÄjiens – kompÄnijai lÄ«dz 6 cilvÄkiem

NoburÄts*: 75 jÅ«ras jÅ«dzes

Maksa par braucienu 63 EUR** no personas

Kapteinis: Edgars ZaÄ·is, Toms Tutans

21.jūlijs

SALACGRĪVA --> RĪGA

No POSITIVUS uz RÄ«gu ar jahtu!

Dienas pÄrgÄjiens – kompÄnijai lÄ«dz 10 cilvÄkiem

NoburÄts*: 45 jÅ«ras jÅ«dzes, ceÄ¼Ä ~ 7 stundas

Maksa par braucienu:  63 EUR** no personas

Kapteinis: Andrejs Buls

2.augusts – 4.augusts

RĪGA --> SANDHAMN (ZVIEDRIJA, ŠÄRÄS)

BrÄ«vdienÄs uz Zviedriju! Izbraukšana piektdienÄ, svÄtdien atpakaļ ar prÄmi!

3 dienu pÄrgÄjiens - kompÄnijai lÄ«dz 6 cilvÄkiem (vÄl pieejamas 4 vietas)

NoburÄts*: 210 jÅ«ras jÅ«dzes, ceÄ¼Ä ~30 stundas

Maksa par braucienu: 90 EUR** no personas

Kapteinis: Andrejs Buls, Toms Tutans, Edgars ZaÄ·is

 

* InformÄcija tiem, kuriem nepieciešama nobraukto jÅ«ras jÅ«džu prakse noteiktÄ apjomÄ, jahtas vadÄ«šanas sertifikÄta iegÅ«šanai

** Piesakoties braucienam kompÄnijai, par cenu var vienoties atsevišÄ·i.


ÄrtÄ«bas uz jahtas:

Uz jahtas ir pieejama tualete, duša, 11 guļvietas, ledusskapis un iespÄja gatavot Äst (ir gÄzes plÄ«ts un cepeškrÄsns)

Nepieciešamais, dodoties izbraucienÄ ar jahtu:
Sportiski apavi ar gaišu zoli;
AtkarÄ«bÄ no katra individuÄlajÄm siltuma prasÄ«bÄm un laika apstÄkļiem, Åemt lÄ«dzi par vienu jaku vai džemperi vairÄk nekÄ ir nepieciešams, atrodoties krastÄ;
Ūdens un vÄja aizturošs apÄ£Ärbs;
ZÄles pret jÅ«ras slimÄ«bu;
ApdrošinÄšana.

DrošÄ«bas jautÄjumi:
InformÄjam, ka JÅ«su drošÄ«bai uz jahtas ir pieejamas peldvestes gan bÄrniem, gan pieaugušajiem.

ÄdinÄšana:
PÄrgÄjienos, kuru cenÄ ir iekļauta ÄdinÄšana, vÄlams informÄt iepriekš par Ä«pašÄm vÄlmÄm (ja ir alerÄ£ija uz kÄdu pÄrtikas produktu, esat veÄ£etÄrietis u.c.);
Uz jahtas drÄ«kst Åemt lÄ«dzi savus pÄrtikas produktus.

 

SÄ«kÄka informÄcija un pieteikšanÄs braucieniem pa tÄlruni: 29171615 vai 26587222

 

refrigerant gas, Freon, R134, R404, R407, R410