.

.

 ORCi WORLD CH'15  

 

 

 IYT TRAINING 

 
 

 

 

 

;

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

LATVIJAS ATKLÄTAIS JŪRAS BURÄŠANAS ÄEMPIONÄTS 2013

No 2. lÄ«dz 6.jÅ«lijam noritÄja 2013.gada Latvijas atklÄtais jÅ«ras burÄšanas ÄempinÄts. KopÄ LÄ piedalÄ«jÄs 21 jahta un 4 katamarÄni. SacÄ«kstÄs startÄja arÄ« trÄ«s jahtas no Lietuvas un Igaunijas, kas pieteicÄs  ORCi handikapa grupÄ  - JigyJigy (Lietuva), Katarina 2 (Igaunija) un Katarina Jee (Igaunija). Latvian Sailing Team jahta BELLATRIX bija vienÄ«gÄ jahta no Latvijas, kas startÄja pÄc ORC international balles un visas 4 laivas tika apvienotas vienÄ starta grupÄ. JÄpiemin fakts, ka pÄrÄjÄs trÄ«s jahtas pÄc ORC handikapa ir otrÄs grupas laivas, bet Latvijas
 ÄempionÄta organizÄtÄjus jau vairÄkus gadus nemulsina fakts, kÄ tiek sadalÄ«tas jahtas pa grupÄm un vai tiek ievÄroti godÄ«gi sacÄ«kšu principi. NeatkarÄ«gi no tÄ, mums izdevÄs pÄrliecinoši uzvarÄt pÄdÄjÄ sacÄ«kšu etapÄ ideÄlos laika apstÄkļos. PÄrÄjÄs jahtas sacentÄs pÄc vienkÄršotÄs LYS apmÄrÄ«šanas sistÄmas - LYS 1, LYS 2 un Texel (katamarÄni). SacÄ«kstes noritÄja RÄ«gas jÅ«ras lÄ«cÄ« etapos: RÄ«ga-RÄ«ga, RÄ«ga-Skulte-Roja, Roja-Kolka-Roja un Ä«sÄs boju sacÄ«kstes RojÄ. SacÄ«kšu rezultÄti apskatÄmi: http://www.offshoreracing.lv/results.html