.

.

 ORCi WORLD CH'15  

 

 

 IYT TRAINING 

 
 

 

 

 

;

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


MATCH RACE TRENIÅI VISAS SEZONAS GARUMÄ

Ja arÄ« iepriekš Jums nav bijusi saskarsme ar Match Race sacensÄ«bÄm, jahklubÄ Auda kopÄ ar pieredzÄjušÄkiem un mazÄk pieredzÄjušiem burÄtÄjiem, JÅ«s varat ne tikai attÄ«stÄ«t savas prasmes, bet arÄ« izbaudÄ«t cÄ«Åas garšu, izejot distancÄ viens pret vienu.

TreniÅiem tiek izmantotas Mikro klases Racer un Cruiser divÄ«ziju jahtu pÄri. JÅ«s varat piedalÄ«ties gan ar savu komandu, gan arÄ« nÄkt viens, jo tÄdÄ gadÄ«jumÄ organizatori komandas nokomplektÄs.

PielikumÄ varat iepazÄ«ties ar treniÅu nolikumu.   PDF fails šeit

TikšanÄs vieta - jahtklubs Auda (Audupes iela 15/17, Mangaļsala, RÄ«ga)

Katru trešdienu, pulksten 18:30 - instruktÄža par attiecÄ«gÄs dienas treniÅa norisi un sacensÄ«bu noteikumiem

Pirmais starts - 19:30

Dalības maksa - 6 Ls no personas

Bez treniÅiem tiks rÄ«kotas arÄ« lielÄka un mazÄka mÄroga Match Race sacensÄ«bas, par kurÄm informÄsim atsevišÄ·i.

Ja nepieciešama papildus informÄcija, sazinieties ar MatÄ«su AlviÄ·i (tel. 29112229) vai KristÄ«ni Kansku (tel. 29247411).