.

.

 ORCi WORLD CH'15  

 

 

 IYT TRAINING 

 
 

 

 

 

;

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


PIRMAJÄS  MATCH RACE SACĪKSTÄS LST KOMANDAI 3 VIETA
13. un 14. oktobrÄ« DaugavÄ, pretÄ« biroju Äkai OstasSkati, norisinÄjÄs LatvijÄ pirmÄs Riga Match Race Cup sacensÄ«bas burÄšanÄ.
SacensÄ«bu ietvaros izdevÄs veikt divas izslÄgšanas sesijas (30 maÄi), kur katra komanda, mainoties ar laivÄm un starta pozÄ«cijÄm, veica distanci katra ar katru divas reizes.Äetri labÄkie tika tÄlÄk uz pusfinÄlu un attiecÄ«gi finÄlu.
PirmÄs Match Race sacensÄ«bas uzvarÄja kapteinis Kapars Žilins ar Dzintaru BÄrziÅu un Ivaru Mežuli, aiz sevis atstÄjot Roberu DanÄauski ar komandas biedriem - ArtÅ«ru Dzeni un Ritu StieÄ£eli.TrešajÄ vietÄ LST komanda - Rihards PriedÄ«tis (kapteinis), Indars KalniÅš un JÄnis JÄkabsons. DalÄ«bnieki iegÅ«s ISAF kvalifikÄcijas punktus par dalÄ«bu 4. lÄ«meÅa Match Race sacensÄ«bÄs......