.

.

 ORCi WORLD CH'15  

 

 

 IYT TRAINING 

 
 

 

 

 

;

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

MÅ«S ATBALSTA

XCELSIOR dizaina grupa    Xcelsior no 1992. gada nodarbojas ar interjera dizainu un profesionÄlu izgaismošanas projektu izstrÄdi, nodrošinot pilnu pakalpojumu paketi - no projekta skices lÄ«dz pilnÄ«bÄ mÄbelÄtam un izgaismotam objektam.   http://xcelsior.lv/

MADARA ecocosmetics 

 

 

MADARA ir pilnÄ«bÄ dabÄ«ga un ekoloÄ£iska kosmÄtika, kas ir sertificÄta pÄc starptautiskÄ ECOCERT standarta. Tas ir brÄ«vprÄtÄ«gs standarts, kas sertificÄ kosmÄtikas produktus, apliecinot to dabÄ«go izcelsmi. ECOCERT liedz produkcijai pievienot sintÄtiskus parfÄ«mus, sintÄtiskus konservantus, piemÄram, parabÄnus, minerÄleļļu, propilÄna glikolu un citas sintÄtiskas izejvielas.   http://www.madaracosmetics.lv

X-YACHTS

X-YACHTS viens no kvalitatÄ«vÄkajiem un prestižÄkajiem jahtu ražotÄjiem pasaulÄ. No 2007. gada Latvian Sailing Team pedalÄs jÅ«ras jahtu sacÄ«kstÄs ar x-yachts.  http://x-yachts.com/

OSTASSKATI

 

OSTASSKATI - biroji, restorÄns, jahtu piestÄtne. Ne tikai biroju Äka.....tÄ pilda daudz plašÄku funkciju - veido ap sevi sakÄrtotu un harmonisku vidi, vienlaikus gÄdÄjot par pašu galveno - par JÅ«su ÄrtÄ«bÄm. Jau piekto gadu, Ostasskati ir Latvian Sailing Team jahtu piestÄtne  http://ostasskati.lv/LATVIAN SAILING TEAM SPONSORA un ATBALSTĪTÄJA IEGUVUMI

Atbalstot LST komandu, tiek popularizÄts un attÄ«stÄ«ts profesionÄlais burÄšanas sporta veids LatvijÄ. 

Tas veicina RÄ«gas un visas Latvijas dažÄdu vecuma grupu iedzÄ«votÄju ieinteresÄtÄ«bu par patreiz LatvijÄ ne tik ļoti populÄro sporta veidu. Rosina iesaistÄ«ties un piekopt aktÄ«vu un veselÄ«gu dzÄ«vesveidu, sportojot svaigÄ gaisÄ uz Å«dens, nodarbojoties ar videi draudzÄ«gu un drošu sporta veidu.

BurÄšanas sporta veida attÄ«stÄ«ba veicina sabiedrisko pasÄkumu daudzveidÄ«bu pilsÄtÄ - vÄrienÄ«gu starptautisku burÄšanas pasÄkumu piesaisti RÄ«gas pilsÄtai un citÄm Latvijas piejÅ«ras pilsÄtÄm, kas palielinÄtu Latvijas atpazÄ«stamÄ«bu pasaulÄ un tÅ«ristu piesaisti. BurÄšanas regates ir arÄ« vizuÄli pievilcÄ«gs un iespaidÄ«gs pasÄkums, ko cilvÄki labprÄt nÄk vÄrot.

SponsorÄjot burÄšanas sportu, sponsors sasniedz patÄrÄtÄju gan klÄtienÄ, gan ar TV, drukÄto un sociÄlo mediju starpniecÄ«bu, ne tikai vietÄjÄ, bet arÄ« starptautiskÄ lÄ«menÄ« (reklÄma uz jahtas korpusa, burÄm, komandas apÄ£Ärba, sponsora pieminÄšana intervijÄs, publikÄcijÄs). 

Kļūstot par LST komandas atbalstÄ«tÄju tiek panÄkts nopietns, ar Latvijas vÄrdu pasaulÄ, mÄrÄ·tiecÄ«bu un profesionalitÄti saistÄ«ts notikums, kuru ir vÄrts sezonas laikÄ turÄt nemitÄ«gÄ mediju interešu lokÄ.

BurÄšana ir viens no retajiem sporta veidiem, kas dod iespÄju sponsora pÄrstÄvjiem pašiem iesaistÄ«ties komandas sportiskajÄs aktivitÄtÄs (treniÅbraucieni, dalÄ«ba regatÄs un pasaules ÄempionÄtÄ kÄ pilntiesÄ«giem komandas locekļiem).

BurÄšanas sporta sponsorÄšana var tikt veiksmÄ«gi izmantota arÄ« kÄ platforma klientu/darbinieku izklaidÄšanai (korporatÄ«vu pasÄkumu, „Team Building” organizÄšana uz jahtas), lojalitÄtes programmÄm un tirdzniecÄ«bas veicinÄšanas aktivitÄtÄm (ekskluzÄ«va balva uzvarÄtÄjam – piem.izbrauciens ar jahtu, piedaloties sacensÄ«bÄs kÄ komandas loceklim).

IespÄja gÅ«t ievÄrojamas nodokļu atlaides (ziedojuma gadÄ«jumÄ izmaksu atguve no nodokļu atvieglojumiem ir 85% no summas).

Viens no svarÄ«giem sponsorÄšanas iemesliem ir jÅ«su zÄ«mola asociÄcija ar vÄlamo imidžu.


Konkurences gars un augsts profesionÄlais sniegums

Aktīvs un veselīgs dzīves veids

TehnoloÄ£iskas inovÄcijas

Sadarbība un komandas darbs

AtbildÄ«ba par apkÄrtÄjo vidi

Mantojums un tradīcijas

Prestižs, ekskluzivitÄte, šarms

Daži visÄ pasaulÄ atpazÄ«stami un veiksmÄ«gi zÄ«moli, kas burÄšanas sporta veida sponsorÄšanu uzskata par neatÅemamu savu marketinga aktivitÄšu sastÄvdaļu: Audi, Volvo, Velux, Telefonica, Oracle, Prada, Boss, u.c.