.

.

 ORCi WORLD CH'15  

 

 

 IYT TRAINING 

 
 

 

 

 

;

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

MUHU VAINA REGATTA 2013 LATVIAN SAILING TEAM 4.VIETA ORC1 GRUPÄ

No 13. lÄ«dz 20. jÅ«lijam norisinÄjÄs Igaunijas atklÄtais jÅ«ras burÄšnas ÄempionÄts jeb Muhu Vaina regatta. LST komanda ar jahtu BELLATRIX X-41 one design ieguva 4.vietu lielÄkajÄ ORC1 grupÄ. Muhu Vaina regatta ir lielÄkÄs un prestižÄkÄs jÅ«ras burÄšanas sacensÄ«bas Baltijas reÄ£ionÄ. Muhu Vaina regatta norisinÄjÄs jau 56.reizi un tajÄ piedalÄ«jÄs 111 jahtas no Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Somijas un Krievijas. Latviju regatÄ pÄrstÄvÄja vÄl trÄ«s jahtas: Latvijas sieviešu komanda ar jahtu RA, jahta GURU un ARABELLA. Meitenes ierindojÄs 24.vietÄ LYS1 grupÄ,  GURU - 13. un ARABELLA 10.vietÄs arÄ« LYS1 grupÄ. SacÄ«kšu rezultÄti apskatÄmi šeit... 
SacÄ«kšu formÄts  jau vairÄkus gadus ietver gan garÄkÄs "offshore" gan Ä«sÄs boju "inshore" distances. SacÄ«kšu maršruts šogad bija Haapsalu-Heltermaa, Heltermaa-Kuivastu, Kuivastu-Parnu, Parnu-Roomassaare. VidÄjais garÄs distances garums - ap 40 j.j. KopÄ tika doti 8 starti 5 garajÄs un 3 Ä«sajÄs distancÄs (punktu summa tika skaitÄ«ta kopÄ un ieskaitÄ«ts kÄ viens brauciens). Šogad mÅ«su komanda pirmos trÄ«s posmus uzsÄka ļoti labi - 4.;3. un 4.vietas. JÄÅem vÄrÄ arÄ« fakts, ka mÅ«su jahta startÄja ar krietni sliktÄku ORC1 balli nekÄ pÄrejÄs X-41 one design klases jahtas grupÄ OLIMPIC un FORTE. Jau sacÄ«kstes trešajÄ garajÄ etapÄ saplÄ«sa lielais špinakers, kas bija mÅ«su trumpis, jo pÅ«ta spÄcÄ«gs pavÄjš lÄ«dz 15 m/s. Incidenta brÄ«dÄ« mÅ«su jahta atradÄs flotes priekšgalÄ un attÄlums no konkurentiem palielinÄjÄs, ŠpinÄkera nomaiÅai tika zaudÄtas apmÄram 10 minÅ«tes un etapÄ palikÄm ceturtie. Špinakers bija cietis ļoti stipri un, šujot ar izÄ«rÄtu šujmašÄ«nu, pagÄja gandrÄ«z visa nakts. Paldies PÄrnavas jahtkluba ostas kapteinim, kurš sarunÄja Älingu, kurÄ varÄjÄm veiksmÄ«gi veikt darbu. NÄkamajÄ dienÄ Ä«sÄs distances un jau atkal neiztur lielais špinakers, kÄ rezultÄtÄ 7.vieta etapÄ. GarajÄ posmÄ no PÄrnavas uz RomasÄri nepiedalÄs trÄ«s komandas locekļi un rezultÄtÄ uz jahtas atkantÄšanu 240 kg mazÄk. TramvajÄ pamazÄm zaudÄjam konkurentiem ar Ätrumu un distances vidusdaÄ¼Ä nokavÄjam vÄja maiÅu. RezultÄtÄ 6.vieta. SacÄ«kšu pÄdÄjais etaps sÄkas ļoti labi. IdeÄlos laikapstÄkļos noburÄjam pusi distances grupas priekšgalÄ. VÄjš pastiprinÄs un pie buru maiÅas iestrÄgst genoa priekšÄjÄ mala. Risinot problÄmu zaudÄjam kÄdas astoÅas minÅ«tes un vÄlÄk atkrÄ«tam uz 5.vietu pÄc pÄrrÄÄ·ina finišÄ. KopumÄ jau sacÄ«kste aizvadÄ«ta labi un zaudÄts tikai spÄcÄ«gÄkajÄm trÄ«s jahtÄm šinÄ« grupÄ. Aiz mums paliek divas XP-44 jaunÄs X-yachts laivas, kas speciÄli sagatavotas ORC sacÄ«kstÄm. 

ŠÄ« gada Muhu Vaina regatta noslÄgusies un jau pÄc pÄris dienÄm jÄsÄk gatavoties Eiropas ORCi ÄempionÄtam, kas notiks Zviedrijas pilsÄtÄ SandhamnÄ. Protams, žÄl ka pievÄ«la inventÄrs un sacÄ«kšu balle nebija mums labvÄlÄ«ga, jo bijÄm cerÄjuši iekļūt pirmajÄ trijniekÄ, kÄ pirms diviem gadiem. Pirmo vietu ORC1 grupÄ izcÄ«nija jahta AMSERV Grand Soleil 42R kapt. Juss Ojala, otro - FORTE X-41 OD kapt. Tammo Otsasoo un trešie - OLIMPIC X-41 OD kapt. Tiit Vihul. JÄpiezÄ«mÄ, ka jahta OLIMPIC pirms pedÄjÄ etapa bija grupas lÄ«dere kopvÄrtÄjumÄ.
Latvian Sailing Team SastÄvs Muhu Vaina regatta 2013: Andrejs Buls kapteinis stÅ«re, Aldis KopštÄls stÅ«re/taktika, Edgars ZaÄ·is grots/trimme, Igors Nikolajevs (KÅaz) trimme, Rihards PriedÄ«tis trimme, JurÄ£is Vašuks klavieres/trimme, Eižens Leimans fors, JÄnis JÄkabsons otrais fors, Andris Buls masts, Toms Tutans klavieres, Indars KalniÅš trimme, Ivars PutrišÄ·is krasta komanda, KristÄ«ne ŠtÄla krasta komanda un  ElÄ«na BÄrziÅa krasta komanda. Paldies visiem mÅ«su atbalstÄ«tÄjiem LatvijÄ un protams arÄ« ÄrzemÄs. SacÄ«kšu oficiÄlÄ mÄjaslapa www.muhuvain.ee