.

.

 ORCi WORLD CH'15  

 

 

 IYT TRAINING 

 
 

 

 

 

;

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

PROGRAMMA

PROJEKTS

Projekts – Latvian Sailing Team – ilglaicÄ«gs projekts, kurš uzsÄkts par Latvijas sporta burÄtÄju grupas personÄ«gajiem lÄ«dzekļiem.
Galvenais mÄrÄ·is – izveidot nacionÄlu, konkurÄtspÄjÄ«gu jÅ«ras jahtu komandu/komandas un gÅ«t sekmes visaugstÄkÄ mÄroga starptautiskÄs sacÄ«kstÄs, un jebkuriem citiem lÄ«dzekļiem veicinÄt burÄšanas sporta veida attÄ«stÄ«bu LatvijÄ, kÄ arÄ« nest Latvijas tÄlu pasaulÄ.

MotivÄcija - uzvara sacÄ«kstÄs un process uz to ejot .......
______________________________________________________________________________________

 MÄRĶI

 •  PopularizÄt burÄšanu, kÄ jebkuram vecumam piemÄrotu un pieejamu nodarbošanos

 •  BurÄšanas nacionÄla statusa panÄkšana ar adekvÄtu atspoguļojumu nacionÄlos medijos

 •  JÅ«ras jahtu sporta burÄšanas bÄzes izveidošana – sponsoru un jebkuru citu interesentu iespÄja apgÅ«t burÄšanas sporta veidu ar  atbalstÄ«tÄju iekļaušanos Latvian Sailing Team sacÄ«kšu komandÄ un piedalÄ«šanos sacÄ«kstÄs LatvijÄ un EiropÄ

 •  Izveidot Match Race burÄsanas sacÄ«kšu bÄzi LatvijÄ

 •  VeicinÄt BaltijÄ notiekošo sacÄ«kšu popularitÄti Baltijas JÅ«ras baseina valstÄ«s un citur EiropÄ
  __________________________________________________________________________________ 

 •   Latvijas burÄšanas kultÅ«ras attÄ«stÄ«ba Ziemeļvalstu lÄ«menÄ«

 •  TÅ«risma industrijas veicinÄšana
 •  CilvÄkresursu sagatavošana kvalitatÄ«vas teorÄtiskas un praktiskas burÄšanas apmÄcÄ«bas nodrošinÄšanai
 •  Ar burÄšanu saistÄ«tu infrastruktÅ«ru – jahtklubu, piestÄtÅu, skolu, bÅ«vniecÄ«bas un remontÄšanas struktÅ«ru – izveides veicinÄšana
 •  BurÄšanas attÄ«stÄ«bas potenciÄla izmantošana jaunas saimnieciskas nozares un darbavietu radÄ«šanai
  ___________________________________________________________________________________

LST LĪDZŠINÄJIE SASNIEGUMI

 •  Izveidota SpÄcÄ«gÄkÄ JÅ«ras Jahtu komanda LatvijÄ 

  SadarbÄ«bÄ ar burÄšanas skolu "Nautica" tiek organizÄti burÄšanas teorijas un praktiskie kursi  kompetences sertifikÄtu iegÅ«šanÄ pÄc IYT International Yacht Training sistÄmas. 

  DalÄ«ba X-41 one design 2010. g. Pasaules ÄempionÄtÄ NorvÄÄ£ijÄ un ORC Pasaules ÄempionÄtÄ VÄcijÄ. IzcÄ«nÄ«ta trešÄ vieta Muhu Vain Regatta'10 A grupÄ ar jahtu ANANDA. Gada lielÄkÄ regate BaltijÄ, un pirmo reizi pÄdejo divdesmit gadu laikÄ Latviešu komanda iekļūst pirmajÄ trijniekÄ.

  2011. g. Pasaules ÄempionÄtÄ DÄnijÄ X-35 OD klasÄ, iegÅ«ta 18. vieta. Kieler Woche'11 regatÄ VÄcijÄ - 3. vieta pÄc ORC Club sistÄmas.

  1. Vieta 2011. g. Pasaules ÄempionÄtÄ "Micro" klases jahtÄm Racer divÄ«zijÄ Usmas ezerÄ, Latvija.

   

 • 2014. gadÄ izveidota Latvijas JÅ«ras burÄšanas nacionÄlÄ klase Platu 25, iegÄdÄjoties vienlaicÄ«gi trÄ«s Platu 25 tipa jahtas SpÄnijÄ. ŠobrÄ«d LatvijÄ 13 One Design jahtas un atsevišÄ·s klases ÄempionÄts

 • UzsÄkts OD Platu bÄzes izveides projekts ĶīpsalÄ, Matrožu ielÄ 7a

 •  Komandas dalÄ«ba visÄs lielÄkÄjÄs LatvijÄ notiekošajÄs jÅ«ras jahtu sacÄ«kstÄs pÄdÄjÄs piecÄs sezonÄs ar jahtÄm MAMMA(X-46), ANANDA(X-41),Webmedia/MMM(X35), BERING(X-41), NICOLE-4 (X-35), BELLATRIX (x-41), BAILARINA & VOODOO (Platu 25) un "Micro"EVO, iegÅ«stot augstas vietas. AtsevišÄ·u komandas locekļu dalÄ«ba citÄs sacÄ«kstÄs LatvijÄ un EiropÄ dažÄdu jahtu komandÄs, kÄ arÄ« individuÄlÄs sacÄ«kstÄs ledusburÄšanÄ

 •  Par lielÄkajiem  panÄkumiem 2008 g. sezonÄ jÄuzskata iegÅ«tÄ trešÄ vieta Eiropas ÄempionÄtÄ VÄcijÄ kopÄ ar IgauÅu komandu un 1. vieta Latvijas ÄempionÄtÄ A klasÄ ar jahtu MAMMA un Latvijas Äempionu tituls 2009 g. ar jahtu ANANDA. IzcÄ«nÄ«ts JevgeÅija Kanska Kauss 2010 g. - jahta ANANDA.

 • 2008. gada 10. novembrÄ« nodibinÄta biedrÄ«ba ar tÄdu pašu nosaukumu Latvian Sailing Team - SabiedriskÄ Labuma OrganizÄcijas statuss 
  _________________________________________________________________________________

          SacÄ«kšu rezultÄti sadaÄ¼Ä RezultÄti

 
PLÄNS 2018

SpÄcÄ«ga NacionÄla Komanda! DalÄ«ba visaugstÄkÄ mÄroga sacÄ«kstÄs EiropÄ - Baltijas jÅ«rÄ un VidusjÅ«rÄ. MÄrÄ·is - iekļūšana Pasaules vai Eiropas ÄempionÄta sešu labÄko komandu skaitÄ.
________________________________________________________________________________________________________

PLÄNS 2016

2016 gada ziema/pavasaris - TreniÅbÄzes izveidošana uz x-41 (x-yachts one design) un A-35 bÄzes
Match Race sacīkstes IgaunijĠ
Pavasara Kausi un Jahtklubu atklĚanas sacensības - maijs
Baltic Open Regatta'16
ORCi Eiropas
 ÄempionÄts, Sandhamn (Zviedrija)
Muhu Vain Regatta'16, Igaunija
Watergate regatta, PÄrnava (Igaunija)
Latvijas ÄempionÄts 2016 
Kieler Woche'16, Ķīle (VÄcija)

Open Finish Championship, Hanko (Somija)
X-41 OD World Championship, Ancona (ItÄlija)
RÄ«gas ÄempionÄts Rudens Kausi un Jahtklubu SlÄgšanas regates - septembris / oktobris
Ziemas sezonÄ - ledusburÄšana
PrezentÄt jahtu pilsÄtas svÄtkos – korporatÄ«vo sacÄ«kšu organizÄšana

________________________________________________________________________________________________________

ILGTERMIÅA MÄRĶI

 • Nepamatoti novÄrtÄ pamesto Latvijas dabas resursu - jÅ«ras un vÄja - ekoloÄ£isks un saimnieciski saprÄtÄ«gs pielietojums
 • BurÄšana - veselÄ«gs, godÄ«gs, azartisks, inovatÄ«vs un videi draudzÄ«gs sporta un atpÅ«tas veids, kas vieno, attÄ«sta un pilnveido
 • SabiedrÄ«bas fiziskÄ un garÄ«gÄ veselÄ«ba
 • OrientÄcija uz jÄgpilnu un patiesÄ interesÄ balstÄ«tu nodarbi - katras personÄ«bas realizÄcijai nepieciešams priekšnoteikums
 • Entuziasma un dzÄ«vesprieka veicinÄšana sabiedrÄ«bÄ
 • Sabiedriskas iniciatÄ«vas saliedÄšana pilsoniski konstruktÄ«vu un valstiski vÄrtÄ«gu mÄrÄ·u sasniegšanai

________________________________________________________________________________________________________