.

.

 ORCi WORLD CH'15  

 

 

 IYT TRAINING 

 
 

 

 

 

;

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

LEÄ¢ENDÄRAIS MŪZIĶIS STINGS ATPŪTAS IZBRAUCIENÄ UZ LST JAHTAS BELLATRIX KLÄJA                                                           

STING - Ä«stajÄ vÄrdÄ Gordon Matthew Thomas Sumner LatvijÄ uzstÄjÄs 29. jÅ«lijÄ "ArenÄ RÄ«ga" par godu savas solo karjerasdivdesmitpiektajai gadadienai. Uz skatuves kopÄ ar Stingu kÄpa pavadošÄ grupa piecu cilvÄku sastÄvÄ. MÅ«ziÄ·is koncertÄ izpildÄ«ja dziesmas, kas apkopotas nesen izdotajÄ albÅ«mÄ "Sting: The Best of 25 Years" 
NÄkošajÄ dienÄ pÄc koncerta Stings devÄs 5. stundu atpÅ«tas braucienÄ ar LST sporta jahtu BELLATRIX. BraucienÄ viÅu pavadÄ«ja grupas vokÄliste DŽo Lorija (Jo Lawry), vijolnieks PÄ«ters Tikels (Peter Tickell) un LST komanda.PÄc brauciena mÅ«ziÄ·is parakstÄ«jÄs uz jahtas borta un novÄlÄja veiksmi Pasaules ÄempionÄtos. Paldies Stingam un, lai mums veiksmÄ«gi starti turpmÄk!!!