.

.

 ORCi WORLD CH'15  

 

 

 IYT TRAINING 

 
 

 

 

 

;

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

X-35 OD WORLD CHAMPIONSHIP
Latvian Sailing Team jahta MMM tikko atgriezusies LatvijÄ no Pasaules ÄempionÄta X-35 OD klasÄ, kas norisinÄjÄs DÄnijas pilsÄtÄ Arhus. Ä»oti sÄ«vÄ 29 komandu konkurencÄ kopvÄrtÄjumÄ izcÄ«nÄ«ta 18. vieta 10 braucienu summÄ. PÄrstÄvÄtas 9 valstis - VÄcija, DÄnija, LielbritÄnija, Holande, Zviedrija, Somija, ItÄlija, NorvÄÄ£ija un kÄ vienÄ«gÄ no Baltijas valstÄ«m - latviešu/igauÅu apvienotÄ 4+4 komanda ar jahtu MMM (Webmedia, no 29).
Jau trÄ«s dienas pirms sacÄ«kstÄm notika dažÄdas jahtas sagatavošanas procedÅ«ras - jahtas svÄršana, inventÄra pÄrbaude un buru apmÄrÄ«šana. SalÄ«dzinÄta korpusa, ķīļa un stÅ«res lÄpstas atbilstÄ«ba klases noteikumiem. Tikai dienu pirms starta mÅ«su komandas kopÄjais svars par 30 kg pÄrsniedza atļautos 640 kg. Izmantojot dažÄdas metodes (t.i., neÄdot, nedzerot, ejot pirtÄ« un 2 st. kross no rÄ«ta), nepilnu 20 stundu laikÄ tika nomests 31 kg, kas devu iespÄju oficiÄli - ar 1kg rezervi - iziet uz starta.
SacÄ«kšu sÄkumÄ vÄjš nebija Ä«paši stiprs, un pÄc pirmajÄm divÄm dienÄm kopvÄrtÄjumÄ ieÅÄmÄm 15. vietu 5 braucienu summÄ. TrešajÄ dienÄ iepÅ«ta brÄzmÄs lÄ«dz 17 m/s, un stiprÄkÄ vÄjÄ mums veicÄs labÄk - 5., 2., 12. vietas 3 braucienos, un attiecÄ«gi - 13. vieta sacÄ«kšu kopvÄrtÄjumÄ. TrešÄs dienas otrajÄ etapÄ bijÄm vadÄ«bÄ visu distanci, tikai pie paša finiša mÅ«s par puskorpusu apsteidza vÄciešu jahta un izrÄva uzvaru no rokÄm. PÄdÄjÄ sacÄ«kšu dienÄ atkal vÄjÄks vÄjš - 27. un 8. vieta, kÄ rezultÄtÄ 18. vieta PÄ kopvÄrtÄjumÄ. Mazliet žÄl, jo bijÄm cerÄjuši iekļūt desmitniekÄ. 
Zelta medaļas - mazs pÄrsteigums - izcÄ«nÄ«ja jauna komanda no DÄnijas ar jahtu OXYGEN - kapteinis Morten Ulrikkeholm, otrajÄ vietÄ atstÄjot trÄ«skÄrtÄjos pasaules Äempionus - itÄļus ar jahtu LELAGAIN - Alessandro Solerio, un trešajÄ vietÄ - ļoti spÄcÄ«ga vÄcu komanda ar stÅ«rmani Torstenu Bastiansenu, jahta XEN.
Jau ceÄ¼Ä uz mÄjÄm mÅ«s gaidÄ«ja vÄl viens pÄrsteigums. MÅ«su komandai tika piešÄ·irts RAF (retired after finish) - par it kÄ nenotikušu buru papildus apmÄrÄ«šanu. Interesants ir fakts, ka visas papildus buru apmÄrÄ«šanas notika dienu pirms sacÄ«kstÄm, un jahta oficiÄli varÄja iziet uz starta. ArÄ« ÄempionÄta laikÄ sacÄ«kšu organizatoriem nebija nekÄdu pretenziju....
TÄds ir lielais sports, un skatÄmies uz priekšu. Atkal iegÅ«ta pieredze un gatavojamies turpmÄkajiem startiem. Paldies mÅ«su atbalstÄ«tÄjiem...  

4+4 komandas sastÄvs PÄ - Andrejs Buls(LST), Indars KalniÅš(LST), Rihards PriedÄ«tis(LST), Toms Tutans(LST) -  Latvija un Mati Sepp(Kalev YC), Arvi Kink(Kalev YC), Priit Kumar(Kalev YC), Raul Grigorjev(Kalev YC) - Igaunija