.

.

 ORCi WORLD CH'15  

 

 

 IYT TRAINING 

 
 

 

 

 

;

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

EDGARS KERIJS - bowman

1978 g., JÅ«rmala, LST no 2010 g.
Ar burÄšanu sÄka nodarboties 6 gadu vecumÄ JÅ«rmalÄ, z/k „Uzvara” jahtklubÄ, vÄlÄk pÄrdÄvÄtÄ par jahtklubu „GrÄ«va”, treneru GunÄra Pakalnieša un Aigara Andreisona vadÄ«bÄ. BurÄjot ar „Optimist”, „Cadet” (stÅ«rmanis), „M-LuÄ” un „LuÄ” klases švertlaivÄm, izcÄ«nÄ«tas daudzkÄrtÄjas godalgotas vietas Latvijas mÄroga sacensÄ«bÄs, nozÄ«mÄ«gÄkie panÄkumi izcÄ«nÄ«ti „Cadet” klasÄ, tai skaitÄ 1991.gadÄ izcÄ«nÄ«ts Latvijas Äempiona tituls. 1994.gadÄ, Latvijas jauniešu burÄšanai pastÄvot bez jebkÄdas attÄ«stÄ«bas politikas un programmas, aktÄ«vas jauniešu burÄšanas sporta gaitas pÄrtrauktas, turpinot regulÄri burÄt un piedaloties vietÄja mÄroga piekrastes sacensÄ«bÄs ar ¼ tonner klases jahtu „Anno Domini”, kÄ arÄ« atsevišÄ·Äs sacensÄ«bÄs uz jahtÄm „Pampula”, „Ventoux-Deux” un kopÄ ar LST komandu uz jahtas „Mamma”. 2010.gadÄ pievienojies LST komandai, lai atgrieztos aktÄ«vÄ amatieru burÄšanas sportÄ.